8eb40f07a97d1cb4bed47a222983ddab.svg CZ   910248d5b91dc10f85e89dd025cfcc94.png COM         7fc2e5223763bf23d7eb0eedc7bb8154.svg(+420) 737 841 695          7b3962f4963477c3211c54063b5def9e.svg info@premeland.cz         Doprava a platba         Kontaktujte nás
Zlato: 43459.365 Kč/oz
Stříbro: 524.604 Kč/oz

Obchodní podmínky

IMPULS 2003 s.r.o.

IČ: 271 79 869
DIČ: CZ27179869
Spisová značka: C 102364 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Krčmářovská 291/12, Miškovice, 196 00 Praha 9
Provozovna: Business Centrum, Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9

+420 737 841 695

info@premeland.cz

www.premeland.cz
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti stran při uzavírání kupní smlouvy mezi společností IMPULS 2003 s.r.o., IČO: 271 79 869, sídlem Krčmářovská 291/12, Miškovice, 196 00 Praha 9 (dále jen „Prodávající“) jako prodávajícím a „Kupujícím“ při nákupu drahých kovů.
 2. Odesláním objednávky Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
   

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 1. Objednávky lze činit na webových stránkách premeland.cz vyplněním on-line poptávkového formuláře nebo na e-mail: info@premeland.cz
 2. Je-li Kupujícím právnická nebo fyzická osoba, je plně odpovědná za správnost dodacích a fakturačních údajů. Tyto údaje musí korespondovat s údaji uvedenými v obchodním či živnostenském rejstříku.
 3. Kupující má právo učiněnou objednávku stornovat (případně opravit) oznámením zaslaným na e-mailovou adresu Prodávajícího: info@premeland.cz a to před úhradou platebního příkazu kupní ceny, který bude Kupujícímu zaslán po potvrzením objednávky.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny a podobně-požádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. e-mailem, telefonicky, doporučeně nebo osobně). Objednávka se považuje za neplatnou v případě, že Kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout/nepřijmout objednávku v případě:
  • dlouhodobé nedostupnosti zboží;
  • pokud uvedené údaje o Kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo neúplné;
  • pokud Kupující kdykoli v minulosti porušil své povinnosti vůči Prodávajícímu, zejména nepřebral či nezaplatil dříve objednané zboží;
  • že ceny, zveřejněné v aktuálním ceníku, byly uvedeny nesprávně, a to z jakéhokoliv důvodu;
  • pokud se výrazným způsobem změnila cena zboží dodávaného dodavatelem Prodávajícího;
  • pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na individuálním termínu dodání;
  • z jakéhokoli jiného důvodu.

   V případě odmítnutí/nepřijetí, anebo nemožnosti uspokojení objednávky, bude tato informace zaslána Kupujícímu na e-mail uvedený při vytvoření objednávky bez zbytečného odkladu. Prodávající není povinen sdělovat Kupujícímu důvod.
 6. Vyjma případů, kdy bude objednávka Kupujícího odmítnuta v souladu s odstavcem č. 5) toho článku, dojde k uzavření kupní smlouvy následujícím způsobem: Kupující odešle svoji poptávku a při odeslání poptávky potvrzuje souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas s obchodními podmínkami. Prodávající po obdržení objednávky potvrzuje přijetí objednávky a zasílá Kupujícímu platební příkaz. Potvrzená objednávka představuje závazný návrh Kupní smlouvy, kdy uhrazením zálohy Kupující akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy, která tím v plném rozsahu nabývá platnosti a účinnosti.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo omezit množství odebíraných produktů, a to z jakéhokoliv důvodu. Toto omezení lze vyloučit dohodou účastníků.
 8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluv (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
   

3. CENA A PLATBA

 1. Cena zboží je uvedena na internetových stránkách premeland.cz.
 2. Uváděné ceny jsou včetně DPH.
 3. Vzhledem k tomu, že na této internetové adrese probíhá prodej nepřetržitě, Prodávající si vyhrazuje právo aktualizovat uváděnou cenu do 24 hodin od přecenění zboží. Prodávající má povinnost informovat o přecenění Kupujícího, který zaslal v této lhůtě objednávku na zboží, jež bylo přeceněno.
 4. Cena investičních zlatých mincí a uzančních zlatých slitků, dále jen „investiční zlato“ se mění dle pohybu cen na mezinárodních trzích zlata.
 5. Investiční zlato je od DPH osvobozeno úplně.
 6. Sběratelské potřeby, mince a ostatní zboží je zařazeno do příslušné sazby DPH dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
 7. Platbu je možné provést pouze bezhotovostním převodem na účet Prodávajícího nebo v hotovosti, maximálně však do výše ekvivalentu 10.000 EUR, v přepočtu kursu podle České národní banky.
 8. Po úplném uhrazení kupní ceny podle kupní smlouvy je Kupujícímu vystaven celkový daňový doklad, který bude předán společně s předmětem prodeje.
 9. Prodávající je plátcem DPH.
   

4. DODÁNÍ

 1. Prodávající předá předmět prodeje, který má skladem, Kupujícímu, případně přepravci, bez zbytečného odkladu. Pokud není předmět prodeje skladem, dochází k jeho objednání a termín dodání činí zpravidla 5 kalendářních dní.
 2. Kupující bere na vědomí, že přesná doba dodání je mimo objektivní kontrolu Prodávajícího a může proto dojít k jejímu prodloužení, o čemž bude Kupující aktuálně informován.
 3. Dodání, respektive převzetí objednaného zboží, může být provedeno jedním z následujících způsobů:
  • poštou doporučenou listovní zásilkou (cenné psaní, cenný balík);
  • dodání společností Zásilkovna s.r.o. na výdejní místo nebo na adresu klienta;
  • dodání společností UPS na adresu klienta;
  • osobně na pobočce firmy IMPULS 2003 s.r.o., na adrese: Business Centrum, Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9;
  • individuálním předáním po předchozí domluvě.
 4. V případě dodání zboží do místa určeného Kupujícím, nese Kupující náklady na dopravu, nedohodnou-li se strany jinak.
 5. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem předání zboží Kupujícímu nebo v případě, že Kupující zboží nepřevezme, okamžikem, kdy mu Prodávající umožní nakládat se zbožím. Je-li zboží dodáváno předáním prvnímu přepravci, dochází k přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího tímto předáním prvnímu přepravci.
 6. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
   

5. ZÁRUKA, REKLAMACE ZBOŽÍ A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a ve vztahu ke spotřebiteli § 2161 až 2174 občanského zákoníku s výjimkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
  1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy Prodávajícím či výrobcem prováděné;
  2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
  4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
  5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v odst. 2, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 4. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo z vad si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
 5. Ustanovení uvedená v odstavci 2 se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 6. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
 7. Kupující podá reklamaci osobně nebo písemně, a to buď zasláním e-mailu na adresu: info@premeland.cz nebo na adresu Prodávajícího. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.
 8. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Poštovní adresa pro dodání reklamovaného zboží je Business Centrum, Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9.
 9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu účelně vynaložených nákladů nebylo uplatněno včas.
 10. Vrácení peněz probíhá po dohodě s Kupujícím bankovním převodem na jeho účet bez jakýchkoli dodatečných nákladů pro Kupujícího. Lhůta na vrácení peněz je 7 dnů od ukončení reklamace. Kupující je na základě reklamačního protokolu informován, že Prodávající převzal zboží do reklamačního procesu, kdy ho převzal a jaká bude doba předpokládané nápravy. O vyřízení reklamace je Kupující informován e-mailem na e-mailovou adresu.
 11. Kupující je povinen podat reklamaci bez odkladu poté, kdy se dozvěděl, že zboží má vady. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud Kupující produkt užívá a vadu nereklamuje, ačkoliv o ní ví. Kupující nemá právo uplatnit reklamaci za vadu, o které v době převzetí produktu věděl a bez výhrad jej převzal.
 12. Reklamace musí obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné závady.
 13. Odstoupení Kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku po provedení Fixace ceny je v souladu s ustanovením § 1837 písm. b) občanského zákoníku vyloučeno („Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy.“). Dále je po provedení Fixace ceny odstoupení od kupní smlouvy Kupujícího, který je spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847 písm. a) občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen na finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).
 14. Dojde-li z důvodu na straně Kupujícího ke zmaření kupní smlouvy, je Prodávající oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 20 % kupní ceny produktu. Kupující bere na vědomí, že v případě účtování dalších poplatků, není-li označeno jinak, je hrazeno: 1) smluvní pokuta, 2) kupní cena.
   

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Nakládání s osobními údaji kupujících podléhá legislativě ohledně ochrany osobních údajů, včetně a zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zásady, kterými se zpracování osobních údajů kupujících řídí, jsou obsaženy v Informacích o zpracování osobních údajů.

  ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  V tomto dokumentu jsou přehledně uvedeny informace o zpracování osobních údajů ze strany společnosti IMPULS 2003 s.r.o. (dále jen „IMPULS 2003“).
 • Níže najdete odpovědi zejména na tyto otázky.
 • Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
 • Za jakým účelem IMPULS 2003 osobní údaje zpracovává?
 • Jaké osobní údaje IMPULS 2003 zpracovává a jaké k tomu má oprávnění?
 • Odkud IMPULS 2003 získává osobní údaje?
 • Komu dále IMPULS 2003 osobní údaje předává?
 • Jak se dozvíte, že IMPUL 2003 zpracovává Vaše osobní údaje a jaká práva ve věci ochrany osobních údajů můžete uplatnit? IMPULS 2003 přistupuje odpovědně ke zpracování osobních údajů svých klientů a zejména dbá na jejich zajištění, to vše v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
   
 1. Na koho se můžete obrátit v záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů?
  • Můžete se obrátit přímo na společnost IMPULS 2003, která je správcem osobních údajů, které zpracovává v souvislosti se svým podnikáním, tedy zejména s prodejem a výkupem investičních drahých kovů.
  • Doručovací adresa: Krčmářovská 291/12, Miškovice, 196 00 Praha 9
   E-mail: info@premeland.cz
   Veškeré kontaktní údaje naleznete na našich internetových stránkách www.premeland.cz
    
 2. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?
  • Osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytnout naše služby.
  • Nakupujete-li u nás zboží, potřebujeme znát základní identifikační a kontaktní údaje, abychom Vám zboží mohli prodat a abychom mohli zajistit jeho doručení k Vašim rukám.
  • K tomuto zpracování osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas, neboť bez něj bychom nemohli splnit naše povinnosti, ke kterým jsme se zavázali v kupní smlouvě.
  • Pokud se spolu domluvíme, že od Vás vykoupíme drahé kovy, uzavřeme s Vámi zpravidla písemnou smlouvu.
  • Ani v tomto případě nepotřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů.
  • Používáme nástroje pro personalizaci obsahu a reklam, zlepšení kvality a obsahu našich webových stránek. Jedná se o soubory cookie sociálních médií a dále soubory cookie jiných osob používané pro marketingové účely.
  • Abychom mohli tímto způsobem zpracovávat Vaše osobní údaje, potřebujeme Váš souhlas. Souhlas nám můžete udělit v rámci lišty cookie, která se zobrazuje při návštěvě našich internetových stránek.
  • Odkaz naleznete na dolním okraji našich internetových stránek. Tento souhlas můžete kdykoli změnit.
  • Dále používáme standardní nástroje pro analýzu návštěvnosti našich internetových stránek, kdy zaznamenáváme např. vaši anonymizovanou IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
  • V případě, že máte zájem o registraci na našich internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za tím účelem, abychom Vás vedli jako registrovanou osobu, spravovali Váš účet a mohli Vám poskytovat informace o novinkách, nabídkách, slevy či jiné výhody pro registrované členy. Abychom mohli zpracovávat osobní údaje pro účely registrace, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Souhlas je možné kdykoli odvolat.
  • Zákazníkům, kteří u nás zakoupili zboží, můžeme zaslat na jejich e-mail newsletter s novinkami o našem obchodu. K tomu nepotřebujeme Váš souhlas, neboť se jedná o náš oprávněný zájem nabídnout našim zákazníků další služby. Samozřejmě však nechceme nikoho obtěžovat, nebude-li si to přát. Zasílání novinek je možné jedním kliknutím na konci newsletteru zrušit.
    
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
  • Zpracováváme pouze nezbytně nutné základní údaje, a to identifikační údaje (jméno a příjmení, datum narození nebo identifikační číslo osoby a adresu bydliště nebo sídla, případně též doručovací adresu) a kontaktní údaje, tj. Váš e-mail a Vaše telefonní číslo.
  • Dále zpracováváme údaje o Vámi provedeném nákupu.
  • V případě, že jste nám k tomu udělili souhlas, zpracováváme též podrobnosti o Vaší návštěvě internetových stránek Premeland.cz, a to na základě užívání souborů cookie pro marketingové účely.
  • Na základě bezpečnostního monitoringu může dojít ke zpracování i Vaší fyzické podoby na kamerovém záznamu. Záznam je pořizován bez zvuku, rozlišení záznamu je záměrně omezené. Záznam je zabezpečen proti neoprávněnému přístupu a v krátkých časových intervalech pravidelně likvidován.
  • Veškeré osobní údaje získáváme přímo od Vás. Výjimkou jsou údaje z kamerového záznamu a užívání souborů cookie pro marketingové účely.
    
 4. Jaká máme oprávnění k tomu, abychom zpracovávali Vaše osobní údaje?
  • Zpracování osobních údajů provádíme vždy na základě zákonem daného důvodu.
  • Ve valné většině případů je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, tedy nejčastěji kupní smlouvy, na základě které od nás nakupujete zboží nebo my naopak vykupujeme drahé kovy od Vás. V tomto případě nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
  • V některých případech provádíme zpracování osobních údajů z titulu našeho oprávněného zájmu. Jedná se například o zaslání newsletteru nebo v případech, kdy uplatňujeme naše nároky. O oprávněný zájem společnosti IMPULS 2003 se jedná i v případě monitoringu bezpečnostními kamerami a v případě zpracovávání základních dat o návštěvnosti našich internetových stránek. V žádném z těchto případů nepotřebujeme ke zpracování Váš souhlas.
  • Při zpracování osobních údajů pro potřeby registrace a pro potřeby nezávislého hodnocení našeho e-shopu potřebujeme Váš souhlas, který je zákonným důvodem. Stejně tak potřebujeme Váš souhlas k tomu, abychom mohli zpracovávat osobní údaje, které se ukládají v souborech cookie pro marketingové účely.
    
 5. Komu dále osobní údaje předáváme?
  • Osobní údaje předáváme především dopravcům, kteří doručují Vámi zakoupené zboží k Vašim rukám.
  • Osobní údaje jsou uloženy u našeho poskytovatele webhostingu.
  • Osoby, kterým jsou údaje předávány, nejsou oprávněny tyto údaje zpracovávat za jakýmkoli jiným účelem, bez našeho pokynu a ani je předávat jakékoli další osobě bez našeho souhlasu nebo pokynu.
    
 6. Předáváme Vaše údaje do jiné země mimo Evropskou unii?
  • Vaše osobní údaje nepředáváme do žádné jiné země, natož do země mimo Evropskou unii, ve které by nebyl zabezpečen dostatečný standard ochrany osobních údajů. Předávání osobních údajů za hranice České republiky ani nemáme v úmyslu.
  • V rámci služeb společností Google může při využívání souborů cookie pro marketingové účely docházet k předávní Vašich osobních údajů na serverová úložiště ve Spojených státech amerických. Takové předání je právně dovoleno na základě rozhodnutí Evropské Komise o odpovídající ochraně osobních údajů a příslušné certifikace třetí strany dle tzv. Privacy Shield.
    
 7. Zajímá Vás, jaké osobní údaje zpracováváme o Vaší osobě?
  • V takovém případě se na nás můžete obrátit s žádostí o sdělení podrobností o zpracování osobních údajů a my Vám bezplatně poskytneme podrobné informace. Musíme Vás však upozornit, že v případě opakovaných anebo nedůvodných žádostí jsme oprávněni požadovat za poskytnutí informací úhradu nákladů s tím spojených nebo poskytnutí informace odepřít.
    
 8. V jakých dalších záležitostech se na nás můžete obrátit?
  • Máte právo na opravu osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí o opravu, jestliže údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné, neúplné či neaktuální.
  • Máte právo na výmaz osobních údajů, tj. můžete se na nás obrátit s žádostí, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme byly vymazány. Aby mohly údaje být vymazány, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) údaje nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, (ii) pokud jste odvolal/a souhlas se zpracováním údajů, (iii) údaje byly zpracovány protiprávně, (iv) údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo (v) údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
  • Máte právo na omezení zpracování osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Aby mohlo zpracování údajů být omezeno, musí se jednat o jeden z těchto případů: (i) popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo (ii) zpracování údajů je protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo (iii) budete požadovat zpracování osobních údajů pro potřeby uplatnění Vašich nároků, přestože již byl splněn účel, pro který Taiko údaje zpracovávalo, nebo (iv) jste vznesl/a námitku proti zpracování a zatím nebylo ověřeno, zda oprávněný zájem Taika převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
  • Máte právo na přenos osobních údajů, tj. můžete na nás obrátit, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo aby tyto údaje byly rovnou přeneseny k jinému správci. K přenosu údaje může dojít jedině v případě, že zpracování je založeno na uzavřené smlouvě nebo na Vašem souhlasu a zároveň se jedná o automatizované zpracování.
  • Souhlas, který jste udělil/a se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. V případě souhlasu s užíváním souborů cookies tak můžete učinit kdykoli na po kliknutí na odkaz na samém dolním konci našich internetových stránek.
    
 9. Kdy je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů?
  • Právo vznést námitku máte v těchto případech.
  • Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které IMPULS 2003 provádí na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány, ledaže prokážeme, že jeho oprávněný zájem převyšuje Vás.
  • Můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě již Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány.
    
 10. Jak dlouho budeme zpracovávat Vaše údaje?
  • Doba, po kterou budeme zpracovávat Vaše osobní údaje je daná našimi povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli (např. uplatnění práva z vad věci, práva ze záruky či uplatnění Vašich spotřebitelských práv) a dalšími povinnostmi, které nám ukládá zákon, např. archivace účetních dokladů.
  • V ostatních případech zpracování osobních údajů záleží na trvání Vašeho souhlasu či na trvání našeho oprávněného zájmu.
  • Záznamy z bezpečnostních kamer likvidujeme pravidelně v přiměřené době několika dní.
  • V každém případě údaje, které nejsou třeba ke splnění daného účelu, pravidelně likvidujeme.
    
 11. Jak můžete postupovat v případě, že se domníváte, že IMPULS 2003 při zpracování Vašich osobních údajů postupuje nezákonně?
  • Máte právo obrátit se se stížností na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
  • Pokud nebyl některý z Vašich dotazů výše zodpovězen, můžete se na nás obrátit na tomto odkazu www.premeland.cz
    

7. PROVOZOVNA PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající vykonává svou činnost v provozovně společnosti na adrese:
  Business Centrum, Kostelecká 879/59, Čakovice, 196 00 Praha 9
   

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

 1. Veškeré spory, které mezi Kupujícím a Prodávajícím vzniknou, se strany snaží vyřešit smírnou cestou.
 2. V případě, že se nepodaří spor vyřešit smírnou cestou, má Kupující, který je spotřebitelem, dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, právo na mimosoudní řešení z této smlouvy. Subjektem řešení mimosoudních spotřebitelských sporů je dle tohoto zákona Česká obchodní inspekce.
 3. Náležitosti návrhu na zahájení mimosoudního řešení jsou uvedeny v § 20n výše uvedeného zákona. Kupující spotřebitel uvede identifikační údaje stran, úplně a srozumitelně vylíčí rozhodné skutečnosti, označí, čeho se domáhá, datum uplatnění svého nároku u Prodávajícího. K návrhu je potřeba doložit doklad o tom, že se nepodařilo spor vyřešit smírnou cestou.
 4. Kupující-spotřebitel může své právo uplatnit u České obchodní inspekce do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo u Prodávajícího.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line). Informace pro řešení sporů on-line najdete na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
   

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami mezi Prodávajícím a Kupujícím ustanoveními občanského zákoníku.
 4. Obchodní podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího a taktéž jsou dostupné v provozovně Prodávajícího.
 5. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky vyhlášením nového znění jejich částí nebo úplného nového znění. Nové znění obchodních podmínek nabývá platnosti a účinnosti třicátý (30.) kalendářní den po dni jejich řádného vyhlášení, nebo v den, který je takto označen při jejich vyhlášení, nastane-li tento den později. Prodávající zveřejňuje obchodní podmínky na svých webových stránkách. Nesouhlasí-li Kupující se změnou obchodních podmínek provedenou v souladu s tímto bodem, je Kupující povinen Prodávajícímu doručit svůj písemný nesouhlas s novým zněním jednostranně změněných obchodních podmínek, a to před nabytím účinnosti takového nového znění jednostranně změněných obchodních podmínek.
 6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a je přístupná na vyžádání.
 7. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2021.

 

V Praze dne 31. 12. 2020

Mgr. Josef Filip

jednatel společnosti

 

Poštovné zdarma

Platí pro všechny objednávky nad 2500 Kč

Bezpečný nákup

100% bezpečná platba a autentičnost produktů 

Rychlé odeslání

Produkty, které máme skladem odesíláme do 24 hodin

Zákaznický program

Bezkonkurenční slevový program pro stálé zákazníky